Today: 2018/06/21
Government of Nepal
Ministry of Agriculture, Land Management and Cooperatives
Land Management Training Center Dhulikhel, Kavre, Nepal
Nepali national flag

सूची दर्ता गर्ने सम्बन्धी सूचना

Published Date:19th-Jul-2016

यसभूमिव्यवस्थापनप्रशिक्षणकेन्द्रको लागी आ.व. ०७३।०७४ मा आवश्यक निम्नानुसारका सामान तथा सेवाहरु आपूर्ति गराउन ईच्छुक व्यक्ति तथा इजाजत प्राप्‍त फर्म, कम्पनी एवं संस्थाहरुबाट (१) कम्पनी/फर्म दर्ताको प्रमाणित प्रतिलिपि (२) ०७१।०७२ को करचुक्ता प्रमाणपत्रको प्रमाणित प्रतिलिपि (३) स्थायी लेखा नं. र मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भएको प्रमाणपत्रको प्रमाणित प्रतिलिपी (४) सार्वजनिक खरिद कार्यका लागि अयोग्य नभएको स्वघोषणा पत्र संलग्न गरि सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १८ मा भएको व्यवस्था अनुसार छुट्टा छुट्टै सूची दर्ताका लागी यो सूचना प्रथमपटक प्रकाशित भएको मितिले १५(पन्ध्र) दिनभित्र यस केन्द्रको भण्डार शाखामा रु.१०।- को टिकट टाँसी दरखास्त दर्ता गराउनुहुन सम्बन्धीत सबैको जनाकारीको लागी यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ।

Similar Topics

  • GPO Box No.: 12695
  • Dhulikhel, Kavre, Nepal
  • +977-011-415055
  • Fax: +977-011-415078
  • info@lmtc.gov.np
  • http://lmtc.gov.np/