Today: 2018/08/18
Government of Nepal
Ministry of Land Management, Cooperatives and Poverty Alleviation
Land Management Training Centre Dhulikhel, Kavre, Nepal
Nepali national flag

जुनियर नापी तालिम २०७४-०७५ सम्बन्धमा सूचना

Published Date:25th-Jun-2017

सूचना :यस केन्द्रले आ.व. २०७४।०७५ का लागी लिने "जुनियर नापी तालिम कार्यक्रम" का लागी प्रशिक्षार्थीहरु छनौट गर्दा लिखित परिक्षाबाट प्राप्त कुल अंकको मेरिट लिस्टका आधारमा छनौट गरिने व्यहोरा सुचित गरिन्छ ।

Similar Topics

  • GPO Box No.: 12695
  • Dhulikhel, Kavre, Nepal
  • +977-011-415055
  • Fax: +977-011-415078
  • info@lmtc.gov.np
  • http://lmtc.gov.np/