Today: 2018/07/21
Government of Nepal
Ministry of Agriculture, Land Management and Cooperatives
Land Management Training Center Dhulikhel, Kavre, Nepal
Nepali national flag

डिप्लोमा तहका लागि CTEVT द्वारा न्युनतम योग्यता संसोधन

Published Date:13th-Jul-2016

डिप्लोमा तहका लागि CTEVT द्वारा न्युनतम योग्यता संसोधन भएको छ, जसअनुसार संसोधित आवश्यक योग्यताअनुसार Maths, Science र English मा क्रमश: C, C र D+ आवश्यक पर्नेछ। संसोधित न्युनतम योग्यताअनुसार सबै बिकास क्षेत्रमा Diploma in Geomatics Engineering कार्यक्रमको लागि फाराम बुझ्ने बुझाउने व्यवस्था मिलाउनुहुन सबैको जानकारीको लागि अनुरोध छ

Similar Topics

  • GPO Box No.: 12695
  • Dhulikhel, Kavre, Nepal
  • +977-011-415055
  • Fax: +977-011-415078
  • info@lmtc.gov.np
  • http://lmtc.gov.np/