Today: 2018/09/19
Government of Nepal
Ministry of Land Management, Cooperatives and Poverty Alleviation
Land Management Training Centre Dhulikhel, Kavre, Nepal
Nepali national flag

Notices

S.N.File NameDownload
1 डिप्‍लोमा तहको Geomatics Engineering कार्यक्रमका लागि आवेदन फाराम
2 "जुनियर नापी तालिम कार्यक्रम" का लागी प्रशिक्षार्थीहरु छनौट सम्बन्धी सूचना ।
3 जुनियर नापी तालिम २०७४-०७५ (०७४ साल श्रावण महिना देखी संचालन हुने जुनियर नापी तालीम-आ.प्र.) को विज्ञापन सम्बन्धमा ।
4 सिनियर नापी तालिम २०७३/७४ मा सहभागी हुने थप प्रशिक्षार्थी सम्बन्धि सूचना
5 सिनियर नापी तालिममा आवेदन फाराम
6 सिनियर नापी तालिममा आवेदन खुल्ला गरिएको सूचना
7 सिनियर नापी तालिमको पाठ्यक्रम
8 Application Form for Master in Land Administration
9 Application Information for Master in Land Administration
10 Admission Open for Master in Land Administration
11 Model Question for Diploma in Geomatics Engineering Entrance Exam
12 Entrance form for Diploma in Geomatics Engineering Entrance Exam
13 शिलबन्दी बोलपत्र आव्हानको सूचना
14 बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना
15 स्टेशनरी तथा तालिम सामाग्रीहरु खरिद सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना
16 4WD जिप खरिद सम्बन्धी सिलबन्दी बोलपत्र आव्हानको सूचना
17 मोटरसाईकल खरिद सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना
18 सिनियर नापी तालिम २०७२ (जेष्ठता) मा छनौट भएका प्रशिक्षार्थिहरुको नामावली
19 सिनियर नापी तालिम २०७२ सम्बन्धी सुचना तथा मानोनयण फाराम
20 ल्यापटप कम्प्युटर खरिद सम्बन्धी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना
21 टोटलस्टेशन, डि.जि.पि.एस.,सोलार सिष्टम र फिल्डक्याम्पीङ्ग पाल खरिद सम्बन्धी सिलबन्दी बोलपत्र आव्हानको सूचना
22 डिप्लोमा इन जियोम्याटिक्स इन्जिनियरिङ्गको प्रवेश परिक्षामा उत्तिर्ण भएका परिक्षार्थीहरुको वैकल्पीक उम्मेदवारलाई भर्नाका लागी प्रकाशित गरिएको सूचना
23 डिप्लोमा इन जियोम्याटिक्स इन्जिनियरिङ्गको प्रवेश परिक्षामा उत्तिर्ण भएका परिक्षार्थीहरुको योग्यताक्रम सूची र योग्यताक्रमका आधारमा भर्नाका लागि छनौट भएका विधार्थीहरुको सूची
24 डिप्लोमा इन जियोम्याटिक्स इन्जिनियरिङ्गको प्रवेश परिक्षाको नतिजा प्रकाशन गरिएको सुचना
25 लब्धाङ्क / चारित्रिक प्रमाण-पत्रको प्रतिलिपि लिने सम्बन्धमा
  • GPO Box No.: 12695
  • Dhulikhel, Kavre, Nepal
  • +977-011-415055
  • Fax: +977-011-415078
  • info@lmtc.gov.np
  • http://lmtc.gov.np/