अध्ययन पूर्वस्वीकृती पेश गर्ने सम्बन्धमा ।

Published Date:3rd-Oct-2019

यस केन्द्र र काठमाण्डौ विश्वविद्यालयको सहकार्यमा आ.व. 2076/77 देखि काठमाण्डौ विश्वविद्यालयमा संचालन हुने स्नातकोत्तर तहका कार्यक्रमहरुमा नेपाल सरकारवाट प्रदान गरिने छात्रवृत्तिका लागि आवेदन गर्नु हुने निजामती कर्मचारीहरुलाई काठमाण्डौ विश्वविद्यालयले तोकेको प्रवेश परीक्षामा सहभागी हुनु अगावै अध्ययन पूर्वस्वीकृती समेत पेश गर्नु हुन यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

Enquire now

Give us a call or fill in the form below and we will contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.