जुनियर नापी तालिम (खुला समुह) सम्बन्धी सूचना ।

Published Date:18th-Sep-2019

यस केन्द्रद्वारा आ. व. ०७६। ०७७ मा संचालन हुने एक वर्ष अवधिको जुनियर नापी तालिम (खुला समूह) मा छनौट गर्न खुल्ला प्रतिस्पर्धाका लागी प्रकाशित गरिएको सूचना, आवेदन फाराम, पाठ्यक्रम लगाएतका सूचनाहरु यस केन्द्रको Website को Download Page बाट Download  गर्न सक्नुहुनेछ ।

Enquire now

Give us a call or fill in the form below and we will contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.