मिति २०७६।०७।१७ बाट संचालन हुने जुनियर नापी तालीम विभागिय समुहमा छनौट भएका उम्मेदवारहरुको नामावली विवरण ।

Published Date:27th-Sep-2019

यस केन्द्रबाट आ.व. २०७६।०७७ मा जेष्ठताको आधारमा मिति २०७६।०७।१७ बाट संचालन हुने जुनियर नापी तालीम विभागिय समुहमा छनौट भएका उम्मेदवारहरुको नामावली विवरण यस केन्द्रको Website बाट Download गर्न सकिन्छ ।

Enquire now

Give us a call or fill in the form below and we will contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.