All posts by admin

Digital Cadastre तथा कार्यालय व्यवस्थापन विषयक (३० कार्यदिने सेवाकालीन) तालिम ।

Published Date:14th-Aug-2019 यस केन्द्रको आ.व. २०७६/७७ को स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम अनुसार नेपाल इञ्‍जिनियरिङ्ग सेवा, सर्भे समूह अन्तर्गत राजपत्र अनंकित प्रथम […]

Read more

मिति २०७६।०७।१७ बाट संचालन हुने जुनियर नापी तालीम विभागिय समुहमा छनौट भएका उम्मेदवारहरुको नामावली विवरण ।

Published Date:27th-Sep-2019 यस केन्द्रबाट आ.व. २०७६।०७७ मा जेष्ठताको आधारमा मिति २०७६।०७।१७ बाट संचालन हुने जुनियर नापी तालीम विभागिय समुहमा छनौट […]

Read more

अध्ययन पूर्वस्वीकृती पेश गर्ने सम्बन्धमा ।

Published Date:3rd-Oct-2019 यस केन्द्र र काठमाण्डौ विश्वविद्यालयको सहकार्यमा आ.व. 2076/77 देखि काठमाण्डौ विश्वविद्यालयमा संचालन हुने स्नातकोत्तर तहका कार्यक्रमहरुमा नेपाल सरकारवाट […]

Read more

“Digital Cadastre तथा कार्यालय व्यवस्थापन” (३० कार्यदिने सेवाकालीन) तालिम स्थगित गरिएको सूचना

Published Date:1st-Nov-2019 यस केन्द्रको आ.व. २०७६/७७ को स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम अनुसार नेपाल  इञ्‍जिनियरिङ्ग  सेवा, सर्भे समूह अन्तर्गत राजपत्र अनंकित द्वितीय […]

Read more

Enquire now

Give us a call or fill in the form below and we will contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.