Digital Cadastre तथा कार्यालय व्यवस्थापन विषयक (३० कार्यदिने सेवाकालीन) तालिम ।

Published Date:14th-Aug-2019

यस केन्द्रको आ.व. २०७६/७७ को स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम अनुसार नेपाल इञ्‍जिनियरिङ्ग सेवा, सर्भे समूह अन्तर्गत राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणीका कर्मचारीहरुका लागि मिति २०७६/०५/०८ गते देखि संचालन हुने “Digital Cadastreतथा कार्यालय व्यवस्थापन” विषयक (३० कार्यदिने सेवाकालीन) तालिम सम्बन्धी सूचना यस केन्द्रको Website बाट Download गर्न सकिनेछ ।

Enquire now

Give us a call or fill in the form below and we will contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.