विषय विज्ञको रोस्टर फारम भर्ने सम्बन्धमा

जूनियर नापी तालीम (खुला तथा लक्षित समुह) को फारम तथा पाठ्यक्रम

जुनियर नापी तालीम (खुला तथा लक्षित समुहको) लागि लिइएको प्रवेश परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गरिएको सुचना

जुनियर नापी तालीम(खुल्ला‍‍)को प्रवेश परीक्षा केन्द्र तोकिएको

Online Training on GIS मा सहभागीहरु छनौट गरिएको

Journal of Land Management and Geomatics Education, 2078

Notice of Invitation of Bids/ Sealed Bids.

Call for papers in International Workshop

Journal of Land Management and Geomatics Education, 2077

Journal of Land Management and Geomatics Education, 2076