LANG: ENG | NEP

केन्द्रको पुरुष छात्रावास क्षेत्र मर्मत सुधार सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना।

Published Date:1st-Apr-2021

यस केन्द्रको मिति २०७७/११/११ मा गोरखापत्र राष्ट्रिय दैनिकमा प्रकाशित सूचना वमोजिम म्याद भित्र दर्ता हुन आएका सिलवन्दी दरभाउपत्रहरु मध्ये  सारभूत रुपमा प्रभावग्राही दरभाउपत्र  स्वीकृतीका लागि छनौट भएको वारे सूचना।