LANG: ENG | NEP

“Instrument Handling तथा Orientation तालीम”

Published Date:21st-Nov-2021

उपर्युक्त सम्बन्धमा यस केन्द्रको आ.व २०७८/७९ को स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम अनुसार मिति

२०७८/०८/०७,मंगलबारदेखि २ हप्ता अवधिको लागि संचालन हुने नवप्रवेशी राजपत्र अनंकित श्रेणीका

कर्मचारीहरुको लागि “Instrument Handling तथा Orientation तालीम” का लागि तपसिल बमोजिम

उम्मेदवारहरु छनौट गरिएको व्यहोरा यस केन्द्रको मिति २०७८/०८/०३ गतेको निर्णयानुसार अनुरोध छ ।

पुनश्चः मिति २०७८/०८/०६ गते साझ ४ बजेसम्म khem.devkota1@gmail.com मा ईमेल गरी सहभागिताको

जानकारी गराउनु हुन र २०७८/०८/०७ गते भौतिक रुपमा केन्द्रमा उपस्थित हुन समेत अनुरोध गरिन्छ|

Please click here