जुनियर नापी तालीम खुला समूहको फारम बुझाउने सम्बन्धी सूचना

जुनियर नापी तालीम खुला समूहको फारम बुझाउन इच्छुक उमेद्वारहरुले तोकीएको ढाँचामा फारम भरी सो संगै माग भए बमोजिम आवश्यक सम्पूर्ण कागजातहरु संलग्न गरी कार्यालयमा वा  केन्द्रको इमेल info@lmtc.gov.np मार्फत एउटै फोल्डर (FOLDER) मा ZIP गरी  पठाउन सकिने व्यहोरा जानकारीका लागि अनुरोध छ ।

Enquire now

Give us a call or fill in the form below and we will contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.