सेवाकालिन तालीम ७९।८० तालीम सम्पन्न

नापी अधिकृत(वा सो सरह), सर्भेक्षक( वा सो सरह),  र अमिन (वा सो सरह) हरुको ३० कार्यदिने सेवाकालिन तालिम मिति २०७८।०७।०७मा सम्पन्न।

Enquire now

Give us a call or fill in the form below and we will contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.